Zadaniem doradców zawodowych z Poradni jest wspieranie młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w planowaniu ich drogi edukacyjnej i zawodowe, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, sytuację życiową oraz potrzeby rynku pracy.

Oferta dla młodzieży:

 • indywidualne i grupowe badania predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (na terenie Poradni),
 • porady, badania i ukierunkowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zdrowotnymi, którzy mają ograniczenia w wyborze drogi zawodowej (na terenie Poradni),
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów II i III klas gimnazjów, wspomagające świadome planowanie ich drogi edukacyjnej i zawodowej (na terenie szkół),
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wspomagające przemyślane planowanie ich kariery zawodowej (na terenie szkół),
 • konsultacje indywidualne dla zainteresowanych uczniów (na terenie szkół),
 • konsultacje dla maturzystów (na terenie szkół),
 • udostępnianie informacji o zawodach,
 • udostępnianie informacji o możliwościach kształcenia się w kraju i na świecie,
 • program dla uczniów gimnazjów „Zawód nie dla dyslektyka” (realizacja uzależniona od liczby zgłoszeń),
 • „I Ty możesz mieć ciekawy zawód”- program zajęć warsztatowych dla młodzieży gimnazjalnej, przeciwdziałający przejmowaniu przez dzieci rodziców długotrwale bezrobotnych negatywnych postaw wobec pracy (realizacja uzależniona od liczby zgłoszeń)

Oferta dla nauczycieli:

 • spotkania dla pedagogów szkolnych dotyczące współpracy w zakresie prowadzenia orientacji zawodowej w szkołach;
 • szkolenia dla pedagogów, nauczycieli dot. realizowania w szkołach zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • wspieranie pedagogów szkolnych, nauczycieli w tworzeniu wewnątrzszkolnych planów doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • konsultacje indywidualne dla pedagogów szkolnych i nauczycieli w sprawach związanych z szeroko rozumianym doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Oferta dla rodziców:

 • spotkania dla rodziców (w ramach zebrań dla rodziców w szkołach), dotyczące zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci oraz umiejętnym motywowaniem ich do nauki;
 • konsultacje indywidualne dla rodziców na terenie szkół i Poradni w sprawach oferty edukacyjnej, planowania kariery zawodowej ich dzieci.
Skip to content