ZESPOŁY PROBLEMOWE – koordynatorzy w roku szkolnym 2022/2023:
1.    Zespół ds. pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi
       – p. M. Lenartowska, p. I. Ryniec-Januszek
2.    Zespół ds. rozwoju małego dziecka
       – p. D. Lewandowska, p.  K. Szczepańska
3.    Zespół ds. terapii pedagogicznej
       – p. M. Latecka, p.  Ż. Chłopek
4.    Zespół ds. opieki logopedycznej
       – p. A. Wilmańska, p.  J. Zielińska
5.    Zespół ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego
      – p. D. Korczak
6.    Zespół ds. profilaktyki
       – p. E. Sobczak-Nęcka
7.    Zespół ds. pomocy rodzinie
       – p. E. Fałkowska
8.    Zespół ds. wspierania zdolności dzieci i młodzieży
       -p.  I. Sałacka 
 
 

Zadania zespołów:

Zespół d/s pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi:

 • prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi oraz napotykających na trudności edukacyjne,
Zespół d/s pomocy rodzinie:

 • diagnoza sytuacji rodzinnej,
 • doraźna interwencja i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych,
 • terapia rodzin,
 • ustalanie potrzeb i zakresu pomocy ze strony innych instytucji i organizacji wspierających rodzinę,
 • popularyzacja wiedzy z zakresu wychowania wśród rodzin poprzez np. poradnictwo otwarte, treningi umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia dla rodziców,
 • prowadzenie socjoterapii;
Zespół d/s rozwoju małego dziecka:

 
 •  opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością i jego rodziną od momentu urodzenia,
 •  pomoc w zakresie współpracy z nauczycielami pracującymi z dzieckiem niepełnosprawnym;
Zespół d/s terapii pedagogicznej:

 
 • profilaktyka trudności w nauce,
 • prowadzenie indywidualnej i zespołowej terapii pedagogicznej dla dzieci z deficytami funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • ukierunkowanie i pomoc dla rodziców dzieci napotykających trudności szkolne,
 • współpraca z nauczycielami w sprawie udzielania uczniom pomocy
 • psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i wspierającej dla rodziców i nauczycieli;
Zespół d/s doradztwa edukacyjno – zawodowego:

 
 • udzielaniem porad i prowadzenie badań indywidualnych młodzieży w celu określenia ich predyspozycji i uzdolnień związanych z wybieranym zawodem,
 • ukierunkowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • prowadzenie warsztatów dla klas gimnazjalnych i licealnych, przygotowujących do
 • świadomego wyboru zawodu,
 • prowadzenie spotkań w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących zagadnień związanych z orientacją i poradnictwem zawodowym,
 • gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach i możliwościach kształcenia się;
Zespół d/s profilaktyki:

 
 • kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych kształtujących umiejętności interpersonalne,
 • w tym zajęć adaptacyjno-integracyjnych, interwencyjnych i innych w zależności od potrzeb,
 • działalność edukacyjna i warsztatowa z zakresu uzależnień i wyrabianiem umiejętności
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • pomoc indywidualna dla młodzieży uzależnionej i praca z ich rodzinami,
 • współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych,
 • współpraca ze szkołami w zakresie realizacji programów wychowawczych.
Zespół d/s opieki logopedycznej :

 
 • prowadzenie diagnozy i terapii dzieci oraz konsultacji logopedycznych na terenie Poradni,
 • opieka logopedyczną w przedszkolach.
zespół d/s wspierania zdolności dzieci i młodzieży:

 
 • diagnozowanie zdolności i myślenia twórczego u dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i kreatywności poprzez treningi i warsztaty dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.
 
 

Skip to content