STATUT

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku


Postanowienia ogólne

§ 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zwana dalej Poradnią, jest placówką oświatową. Mieści się we Włocławku, przy ul. Wojska Polskiego 27. Swoim działaniem obejmuje rejon miasta Włocławka. Ponadto w zakresie diagnozy, wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem obejmuje rejon działania Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – zgodnie z porozumieniami zawartymi między organami prowadzącymi poradnie.

§2


Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Włocławek na prawach powiatu.

§3

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

§4


Poradnia jest samorządową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§5


Poradnia używa pieczęci prostokątnej o treści: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Wojska Polskiego 27, tel.(54) 232-59-18, 87-800 Włocławek.

§6


Poradnia jest placówką nieferyjną, działa w ciągu całego roku.

§7

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§8

Poradnia udziela dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§9

Korzystający z pomocy Poradni mają prawo do anonimowości, zachowania i poszanowania tajemnicy.

Zadania Poradni

§10

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży.

 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Ad.1.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

 • wydanie opinii;

 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

 • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Ad.2

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szczególności w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

 • terapii rodziny;

 • grup wsparcia;

 • prowadzenia mediacji;

 • interwencji kryzysowej;

 • warsztatów;

 • porad i konsultacji;

 • wykładów i prelekcji;

 • działalności informacyjno-szkoleniowej.

Ad.3

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na:

 1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,

 • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

 1. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 2. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

 3. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, o których mowa w § 5 ust. 2, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

 4. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 5. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

 6. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom, o których mowa w § 5 ust. 2.

Udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy realizowane jest w szczególności w formie:

 • porad i konsultacji;

 • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;

 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

 • warsztatów;

 • grup wsparcia;

 • wykładów i prelekcji;

 • prowadzenia mediacji;

 • interwencji kryzysowej;

 • działalności informacyjno-szkoleniowej;

§11

Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo, pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Sposoby realizacji zadań

§12

 1. Realizacja zadań Poradni oparta jest na działaniu zespołów:

  1. zespół d/s pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi,

  2. zespół d/s rozwoju małego dziecka,

  3. zespół d/s terapii pedagogicznej,

  4. zespół d/s opieki logopedycznej,

  5. zespół d/s doradztwa edukacyjno – zawodowego,

  6. zespół d/s profilaktyki,

  7. zespół d/s pomocy rodzinie,

  8. zespół d/s wspierania zdolności dzieci i młodzieży,

  9. zespół ds. promocji Poradni.

 1. Pracę poszczególnych zespołów koordynują osoby wybrane spośród członków Rady Pedagogicznej na początku każdego roku szkolnego.

 1. Zespoły te wykonują następujące zadania:

  1. zespół d/s pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi:

 • diagnozuje poziom rozwoju, potrzeby i możliwości oraz ograniczenia uwarunkowane wszelkiego typu niepełnosprawnościami, a także zaburzenia rozwojowe i zachowania dysfunkcyjne u dzieci i młodzieży,

 • udziela pomocy dzieciom i młodzieży, odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

 • rozpoznaje trudności adaptacyjne dzieci i młodzieży związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego celem zapobiegania ich negatywnym następstwom,

 • udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

 • współpracuje ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym wystąpieniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się,

 • współpracuje z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających,

 • wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny udzielając porad psychologiczno – pedagogicznych,

 • wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję placówek, udziela nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

  1. zespół d/s rozwoju małego dziecka:

 • przeprowadza interdyscyplinarną diagnozę małych dzieci od 0 do 6 roku życia,

 • prowadzi kompleksowe działania terapeutyczne mające na celu wspieranie rozwoju małych dzieci,

 • prowadzi psychoedukację i udziela wsparcia rodzicom w przezwyciężaniu zaburzeń rozwojowych ich dzieci,

 • prowadzi profilaktykę zaburzeń rozwojowych małych dzieci poprzez współpracę ze żłobkami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi opiekę, poradnictwo i pomoc małym dzieciom i ich rodzicom,

 • prowadzi działalność psychoedukacyjną wśród nauczycieli i pracowników placówek świadczących pomoc małym dzieciom.

  1. zespół d/s terapii pedagogicznej:

 • prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez:

  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych,

  • zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją, dysortografia, dysgrafią, dyskalkulią),

  • zajęcia dla uczniów z innymi dysfunkcjami rozwojowymi: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z autyzmem, z zaburzeniami rozwoju ruchowego, z deficytami uwagi;

 • prowadzi profilaktykę trudności edukacyjnych poprzez działalność informacyjno – szkoleniową rodziców i nauczycieli;

 • wspiera nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • współpracuje z nauczycielami przedszkoli, szkół, placówek przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz planów działań wspierających,

 • współpracuje z placówkami doskonalenia nauczycieli na rzecz działalności informacyjno – szkoleniowej nauczycieli,

 • prowadzi działalność edukacyjno – informacyjną w szkołach, przedszkolach i placówkach mającą na celu rozwijanie świadomości rodziców w zakresie wspierania rozwoju dziecka, dostrzegania jego trudności edukacyjnych,

 • współpracuje z innymi instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  1. zespół d/s opieki logopedycznej:

 • prowadzi diagnozę logopedyczną dzieci i młodzieży,

 • prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji językowej, poprzez:

  • zajęcia logopedyczne na terenie Poradni i przedszkoli,

  • zajęcia dla dzieci i młodzieży jąkających się,

  • psychostymulacja dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,

  • zajęcia dla uczniów z dysfunkcjami sprzężonymi (zaburzenia mowy wraz z innymi zaburzeniami),

 • wspiera nauczycieli, w tym logopedów, w przedszkolach, szkołach, placówkach w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z wadami wymowy i trudnościami w komunikacji językowej,

 • prowadzi działalność profilaktyczną w zakresie trudności językowych dzieci dla ich rodziców i nauczycieli,

 • prowadzi działalność informacyjno-szkoleniową w przedszkolach, szkołach, placówkach, mającą na celu podnoszenie świadomości nauczycieli, rodziców, opiekunów w zakresie wspierania rozwoju mowy dziecka,

 • współpracuje z innymi instytucjami i stowarzyszeniami świadczącymi pomoc dzieciom, młodzieży z wadami wymowy, problemami w komunikacji językowej oraz ich rodzicom.

  1. zespół d/s doradztwa edukacyjno – zawodowego:

 • udziela porad i prowadzi badania indywidualne młodzieży w celu określenia ich predyspozycji zawodowych,

 • udziela porad i prowadzi badania indywidualne młodzieży z problemami zdrowotnymi, celem ukierunkowania ich drogi zawodowej,

 • prowadzi zajęcia warsztatowe w szkołach dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przygotowujące do świadomego planowania kariery zawodowej,

 • prowadzi spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami w szkołach i placówkach dotyczące zagadnień związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym,

 • prowadzi spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami w szkołach i placówkach dotyczące zagadnień związanych ze skutecznym uczeniem się i podnoszeniem motywacji do osiągnięć,

 • organizuje imprezy masowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aktywizujące młodzież w planowaniu kariery zawodowej,

 • współpracuje z innymi instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym,

 • gromadzi i udostępnia młodzieży, rodzicom i nauczycielom informacje o zawodach i możliwościach kształcenia się.

  1. zespół d/s profilaktyki:

 • wspomaga indywidualny rozwój poznawczo – emocjonalno – społeczny dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

 • prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży kształtujące umiejętności interpersonalne, w tym zajęcia adaptacyjno – integracyjne, interwencyjne i inne w zależności od potrzeb,

 • prowadzi działalność edukacyjną i warsztatową z zakresu uzależnień dla dzieci, młodzieży i rodziców,

 • udziela indywidualnej pomocy młodzieży uzależnionej oraz zagrożonej uzależnieniem oraz ich rodzinom,

 • prowadzi indywidualną pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych,

 • prowadzi edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 • prowadzi zajęcia warsztatowe dla rodziców dotyczących prawidłowych oddziaływań wychowawczych,

 • prowadzi grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 • prowadzi zajęcia integracyjno – adaptacyjne w klasach, w których uczą się dzieci i młodzież z innych kultur lub mające trudności adaptacyjne w nowym środowisku,

 • wspomaga wychowawczą funkcję przedszkoli, szkół i placówek, służy pomocą nauczycielom w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych,

 • współpracuje ze szkołami w zakresie realizacji programów wychowawczych,

 • wspiera nauczycieli i wychowawców w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 • prowadzi działalność informacyjno – szkoleniową dla rodziców i nauczycieli poprzez konsultacje, zajęcia warsztatowe, pogadanki, prelekcje i szkolenia,

 • współpracuje z innymi poradniami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc wychowawczą dla rodziców, nauczycieli.

  1. zespół d/s pomocy rodzinie:

 • prowadzi terapię dzieci, młodzieży i rodziców w zależności od rozpoznanych potrzeb,

 • udziela psychologicznego wsparcia rodzinom z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub uczniom zmieniającym środowisko edukacyjne,

 • prowadzi działania wspomagające wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny,

 • wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół, placówek, w tym udziela nauczycielom i opiekunom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę,

 • organizuje profesjonalne poradnictwo dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,

 • w zależności od potrzeb bierze udział w pracach szkolnych zespołów problemowych, które planują pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla ucznia na terenie placówki.

  1. zespół d/s wspierania zdolności dzieci i młodzieży:

 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szczególnie uzdolnionym w formie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej ich rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego,

 • prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji, rozwijające uzdolnienia, trenujące ich myślenie twórcze i rozwijające inteligencję emocjonalną,

 • współpracuje z doradcami zawodowymi w zakresie kierowania edukacją dziecka zdolnego,

 • udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom i nauczycielom uczniów szczególnie uzdolnionym w formie zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów, szkoleń, porad, konsultacji.

  1. Zespół ds. promocji Poradni :

– przygotowanie tekstów i relacji fotograficznych dla potrzeb rozwoju strony internetowej placówki oraz zamieszczania aktualności na Facebook,

– nadzór nad treściami zamieszczanymi na ewentualnych plakatach,

– współpraca w zakresie wykonywanych zadań z Radą Pedagogiczną Poradni oraz Urzędem Miasta Włocławek

§13

 1. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać opinię Poradni w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 2. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia.

 3. Opinię podpisują specjaliści, którzy ją sporządzili oraz dyrektor Poradni.

 4. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy informacja.

§14

 1. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 2. Szczegółowe zasady działania zespołów orzekających regulują odrębne przepisy.

§15

Z dniem 1 września 2022r. nauczyciele Poradni realizują nowy obowiązek wynikający z treści art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela, tj. dostępność w placówce w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

§16

 1. Dyrektor placówki zawiesza zajęcia w Poradni, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

 1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci/młodzieży w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

 2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi/młodzieżą, zagrażającej zdrowiu dzieci/młodzieży,

 3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

 4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci/młodzieży innego niż określone w pkt 1–3 – w przypadkach i trybie określonych w odrębnych przepisach.

 1. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor Poradni organizuje dla dzieci/młodzieży zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.

 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, są realizowane:

 1. z wykorzystaniem narzędzia informatycznego lub

 2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniami/dziećmi i ich rodzicami, lub

 3. przez podejmowanie przez uczniów/dzieci aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub

 4. w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu

kształcenia i wychowania.

 1. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor Poradni informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów/dzieci i ich rodziców zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2.

 3. Dyrektor Poradni określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym:

 1. technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć: aplikacja Teams

 2. sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć: aplikacja Teams, e-mail, Messenger, kontakt telefoniczny

 3. uwzględniając warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach stosuje się:

 1. łączenie przemienne kształcenia (diagnozy/terapii) z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

 2. uwzględnianie konieczności poszanowania sfery uczniów/dzieci, rodziców,

 3. warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki

 4. potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach poprzez informację ustną lub zgłoszenie pisemne na aplikacji, komunikatorze

§17

Organa Poradni

Organami Poradni są:

 1. Dyrektor Poradni,

 2. Rada Pedagogiczna.

Dyrektor Poradni

§ 18

 1. Kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Podstawowy zakres uprawnień i obowiązków dyrektora, który kieruje, sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialność za działalność Poradni a w szczególności:

 • jest odpowiedzialny za racjonalne planowanie i właściwą organizację pracy placówki,

 • dysponuje środkami przewidzianymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

 • sprawuje nadzór pedagogiczny,

 • kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej Przewodniczący,

 • powołuje zespoły orzekające,

 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 1. Postanowienia dyrektora dotyczące bieżącej działalności Poradni wpisywane są do Księgi Zarządzeń.

 2. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Poradni i decyduje w sprawach:

 • zatrudnienia i zwalniania pracowników Poradni,

 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni w oparciu o Kartę Nauczyciela i Kodeks Pracy,

 • występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

 1. Dyrektor Poradni zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy.

 2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor Poradni.

 4. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, związkami zawodowymi oraz instytucjami środowiska lokalnego.

§ 19


Podstawowy zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektora Poradni:

 1. wspólnie z dyrektorem planuje i realizuje nadzór pedagogiczny w Poradni,

 2. podpisuje dokumentację związaną z podstawową działalnością Poradni,

 3. bierze udział w podstawowej działalności Poradni,

 4. podczas każdej nieobecności dyrektora reprezentuje Poradnię i podejmuje wszystkie decyzje dotyczące sytuacji bieżących placówki, zabezpieczając jej właściwe funkcjonowanie i informuje niezwłocznie dyrektora Poradni o podjętych decyzjach, a jeżeli jest to niemożliwe –informuje organ prowadzący Poradnię.

Rada Pedagogiczna

§ 20

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Poradni.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

  1. dyrektor Poradni – jako przewodniczący,

  2. nauczyciele – bez względu na sposób zatrudnienia.

 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planu pracy placówki,

 2. podejmowanie uchwał m.in. w sprawach doskonalenia systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce i środowisku,

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych.

 1. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

 1. organizacja pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych,

 2. projekt planu finansowego Poradni,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

 4. propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zadań w ramach zasadniczego wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych zajęć i godzin ponadwymiarowych.

 1. Rada Pedagogiczna ma prawo podejmowania wniosków dotyczących podnoszenia jakości i usprawniania organizacji pracy Poradni.

 2. Ponadto Rada Pedagogiczna:

 1. przygotowuje i uchwala projekt Statutu Poradni albo jego zmiany,

 2. ustala samodzielnie Regulamin swojej działalności w oparciu o obowiązujące akty prawne.

 1. Rada pedagogiczna w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora Poradni.

§ 21


Zasady współpracy dyrektora z Radą Pedagogiczną

 1. Dyrektor zobowiązany jest do:

  1. realizacji uchwał Rady podjętych w ramach jej kompetencji,

  2. wstrzymania wykonania uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa; o fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię,

  3. zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi oświaty oraz omawiania sposobu ich realizacji,

  4. dbania o autorytet Rady, ochrony praw i godności pracowników Poradni,

  5. motywowania pracowników pedagogicznych do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

  6. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej.

 2. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:

 1. realizacji zadań statutowych Poradni oraz zadań zleconych przez dyrektora zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków,

 2. znajomości prawa oświatowego i jego respektowania,

 3. zgodnej, wzajemnej współpracy, współtworzenia atmosfery życzliwości i koleżeństwa w pracy,

 4. dbania o autorytet Rady,

 5. podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego i placówki.

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej:

 1. dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikami, których konflikt dotyczy, w celu wyjaśnienia sprawy i rozwiązania konfliktu,

 2. w przypadku kiedy konflikt dotyczy relacji pracownik – dyrektor rozmowę wyjaśniającą prowadzi jeden z wicedyrektorów,

 3. w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych zakresem lub natężeniem konfliktu, na wniosek dyrektora lub pracownika polubowne rozwiązanie konfliktu może zostać powierzone zespołowi koleżeńskiemu,

 4. zespół koleżeński (dwuosobowy) wyłania Rada Pedagogiczna w tajnym głosowaniu na okres jednego roku,

 5. strony konfliktu są uprawnione do korzystania z innych praw obywatelskich w sytuacjach, gdy rozwiązanie polubowne nie jest możliwe wewnątrz Poradni lub nie satysfakcjonuje jednej ze stron konfliktu,

 6. powyższa procedura nie obowiązuje w przypadku spraw porządkowo – dyscyplinarnych, uregulowanych przepisami prawa – Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy.

Pracownicy Poradni

§ 22

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.

 2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy.

 3. Specjaliści realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 4. Zadania specjalistów realizowane poza Poradnią obejmują w szczególności:

 1. udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

 2. warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wychowawców;

 3. zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży;

 4. porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców;

 5. pracę w punktach konsultacyjnych;

 6. badania przesiewowe;

 7. badania diagnostyczne;

 8. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach.

 1. Pracownik pedagogiczny Poradni ma prawo do samodzielnego doboru metod i organizowania własnego warsztatu pracy.

 2. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

 3. Pracowników administracji zatrudnia się na stanowiskach: samodzielni referenci i referenci oraz specjalista ds. BHP.

 4. Do zadań samodzielnego referenta oraz referenta należy obsługa administracyjno-biurowa placówki, w tym kadry.

 5. Do zadań specjalisty ds. BHP należy w szczególności obsługa placówki w prowadzeniu spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 6. W Poradni zatrudnia się również pracowników obsługi, których zadaniem jest wykonywanie bieżących prac techniczno-porządkowych.

 7. Szczegółowe zadania pracowników administracji i obsługi określają zakresy czynności.

 8. Wszyscy pracownicy Poradni zobowiązani są do:

 1. zgodnej, wzajemnej współpracy, współtworzenia atmosfery życzliwości i koleżeństwa w pracy,

 2. dbania o autorytet Poradni,

 3. przestrzegania przepisów BHP

 4. ochrony danych osobowych osób korzystających z pomocy Poradni,

 5. realizacji zadań statutowych Poradni oraz zadań zleconych przez dyrektora zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

§ 23


Szczegółową organizację pracy Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu pracy oraz planu finansowego placówki. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię.

§ 24


Prawa i obowiązki pracowników Poradni określa wewnętrzny Regulamin Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, opracowany zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela i Ustawą Kodeks Pracy.

§ 25

W Poradni mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest wzbogacenie działalności psychologiczno-pedagogicznej.

§ 26


Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

§ 27


Poradnia współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

§ 28


Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 1. Roczny Plan Pracy Poradni.

 2. Tygodniowy rozkład zajęć pracowników Poradni.

 3. Rejestr wydanych opinii.

 4. Rejestr wydanych orzeczeń.

 5. Rejestr wydanych informacji o wynikach diagnozy.

 6. Karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży.

 7. Dokumentację prowadzonych zajęć terapeutycznych.

 8. Dzienniki pracy pracowników pedagogicznych Poradni.

 9. Księgę posiedzeń zespołów orzekających.

 10. Księgę Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora Poradni.

 11. Księgę protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 12. Inną dokumentację zgodną z odrębnymi przepisami.

§ 29

Traci moc Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku z dnia 19.11.2019 r.

Przyjęto Uchwałą Nr 1/2022-2023 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w dniu 07.10.2022r.

 

 

 

 

Skip to content