Deklaracja dostępności witryny internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-13
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kowalewska.
 • E-mail: koordynator@um.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 4144959

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku lub Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 lub Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800
 • E-mail: ppp-wloclawek@wp.pl
 • Telefon: 54 232 59 18
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: Budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mieszczącej się przy ulicy Wojska Polskiego 27 we Włocławku jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
 1. Opis dostępności wejścia do budynku. Wejście do Poradni znajduje się od ul. Wojska Polskiego. Budynek jest trzykondygnacyjny, częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne na terenie Poradni posiada podjazd. Zarówno drzwi główne jak i boczne są szerokie, dwuskrzydłowe, ręcznie otwierane. Przy drzwiach znajduje się przycisk przywołania. Wejście główne posiada dwie pary drzwi: otwierane ręcznie, a wewnątrz drzwi automatyczne, wyposażone w czujniki ruchu powodujące samoczynne otwieranie się drzwi w momencie zbliżania się do nich osoby.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Z holu głównego na parterze można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajduje się Punkt Obsługi Klienta (pokój nr 7), gdzie załatwianych jest większość spraw. Na parterze znajduje się dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych umożliwiającym transport pomiędzy partem a pierwszym piętrem. Wejście boczne na teren Poradni posiada schodołaz – na cztery schody z przyciskiem przywołania. Po korytarzach istnieje możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. Na każdej kondygnacji (parterze i pierwszym piętrz) znajdują się ogólnodostępne łazienki dla niepełnosprawnych, które są odpowiednio oznakowane. Dodatkowo wewnątrz dwóch dużych sal terapeutycznych znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy wejściu bocznym (posiadającym podjazd) wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące: Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności , która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje: Zwiększ czcionkę, Zmniejsz czcionkę, Skala szarości, Wysoki kontrast, Negatyw, Podświetlenie tła, Podkreśl linki, Czytelna czcionka. Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Raport o stanie zapewniania dostępności

Skip to content