Znajdą tu Państwo różne wzory wniosków, które należy dostarczyć do Poradni aby zgłosić dziecko do badania. Dokument taki można wypełnić na miejscu w Poradni, lub pobrać go ze strony www, wydrukować i wypełnić w domu.

Do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych


Obowiązek informacyjny wejść i wyjść

Obowiązek informacyjny dla szkół

Pobierz:
 1. Wniosek o badanie diagnostyczne i wydanie opinii
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka/ucznia, celem rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego / indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia celem rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia celem rozpatrzenia wniosku o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia
 6. Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku
 7. Zaświadczenie lekarskie i orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu.
 8. Informacja o dziecku objętym opieką przedszkolną (na potrzeby diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku)
 9. Informacja o uczniu badanym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku z powodu specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu.
 10. Opinia wychowawcy o uczniu gimnazjum zgłaszanym na badanie predyspozycji zawodowych.
 11. INFORMACJE o dziecku realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (na potrzeby diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku)
 12. INFORMACJA o uczniu edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III) (na potrzeby diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku)
 13. INFORMACJA o uczniu od klasy IV szkoły podstawowej, przejawiających trudności w nauce (na potrzeby diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku)
 14. Druk badania okulistycznego
 15. Wniosek o przekazanie dokumentacji ucznia/uczennicy
 16. Podanie o objęcie dziecka zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 17. Wniosek o objęcie zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno – społeczne
 18. Zapotrzebowanie na zajęcia, szkolenia, warsztaty itp.
 19. Dokumenty do wypełnienia dla rodzica na potrzeby Neuroflow (poniżej)

Formularz danych osobowych

Kwestionariusz diagnostyczny

Oświadczenie Klienta