PROCEDURA przyjęć w Poradni

PROCEDURA przyjęć w Poradni w związku z zagrożeniem Covid-19

 • Do Poradni przyjmowane są (diagnoza, terapia) jedynie osoby umówione (wpisane na listę).
 •  

 • Osoby przyjmowane do Poradni są zobowiązane do zakrywania ust i nosa (maseczki), poza dziećmi do 4 r.ż. oraz ze stwierdzonymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,  osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym bądź głębokim, cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, mającymi trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa.

 • W celu zminimalizowania czasu przebywania w Poradni należy stawiać się nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną.
 •  

 • Opiekun podaje imię i nazwisko dziecka. Następuje weryfikacja z listą umówionych osób.
 •  

 • Pracownik zapisuje dane osób wchodzących (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., godzinę przyjścia oraz wyjścia) –  REJESTR osób przebywających na terenie Poradni.
 •  

 • Rodzic wypełnia ANKIETĘ dotyczącą aktualnego stanu zdrowia.
 •  

 • Pracownik mierzy temperaturę rodzicowi/opiekunowi i dziecku. Wskazanie temperatury powyżej 37,5 oC (u dziecka lub rodzica/opiekuna) zobowiązuje pracownika do odmowy przyjęcia na teren Poradni.
 •  

 • Na diagnozę przyjmowane są jedynie osoby zdrowe – bez objawów infekcji (dziecko i opiekun) oraz nie objęte w dniu badania nauką zdalną (z powodu potencjalnego kontaktu z osobą chorą). Osoby z objawami infekcji (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane – zostanie im wyznaczony kolejny termin.
 •  

 • Rodzic na czas diagnozy/terapii opuszcza budynek Poradni, po dziecko przychodzi najwcześniej 10 minut przed godziną ustaloną z pracownikiem Poradni.
 •  

 • Składanie wniosków oraz innych dokumentów odbywa się poprzez wrzucenie ich do urny lub drogą pocztową.
 •  

 • Osoby odbierające opinie/orzeczenia w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) przyjmowane są bez wcześniejszego umówienia z zachowaniem punktów pogrubionych niniejszej PROCEDURY.
Skip to content