Program Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów skierowany jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego. Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego. Ten typ integracji zapewnia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Jak wskazuje nazwa programu odruchy są elementem kluczowym założeń programu. Odruchy, które przedstawiają reakcję motoryczną zwrotną na określony bodziec, są genetycznym programem czuciowo-ruchowym każdego człowieka, który  służy mechanizmom obronnym. Odruchy pojawiają się w okresie prenatalnym i po urodzeniu, następnie rozwijają
się i dojrzewają, aby w odpowiednim czasie ulec zintegrowaniu i podporządkowaniu kontrolowanej motoryce oraz wyższym funkcjom psychicznym. Konsekwencją niezintegrowanego odruchu jest brak możliwości stworzenia odpowiedniej sieci nerwowej,
co powoduje dysfunkcje lub kompensacje i niekorzystnie wpłynie na rozwój psychofizyczny dziecka.

Założeniem metody jest usprawnianie zaburzonych schematów odruchów uniemożliwiających harmonijny rozwój integracji sensomotorycznej oraz motoryki kontrolowanej pacjenta. 

W skład programu wchodzą następujące terapie:

 • Terapia NeuroTaktylna,
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych,
 • Integracja Odruchów Ustno- Twarzowych.

Adresatem programu są dzieci i młodzież  z następującymi trudnościami:

 • uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru),
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD),
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy,
 • autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera,
 • trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia,
 • przejawy zachowania agresywnego,
 • emocjonalna niestabilność,
 • problemy z koncentracją,
 • dokuczające lęki i fobie,
 • porażenie Mózgowe,
 • zaburzenia i opóźnienia mowy,
 • zespół Downa,
 • epilepsja,
 • FAS.

Program Neurosensorycznej Integracji Odruchów zakłada:

 • pracę z izolowanymi bazowymi schematami odruchów,
 • aktywizację mechanizmów samoregulacji poprzez stymulowanie schematu odruchów,
 • eliminację napięć i negatywnych kompensacji schematów ruchowych,
 • integrację odruchów z nawykami i umiejętnościami,
 • tworzenie prostych technik, które wspierają rozwój i integrację sfery sensomotorycznej.

Usprawnienie dysfunkcji ruchu pierwotnego pozytywnie zmienia zachowanie dziecka oraz poprawia kontrolę posturalną i ruchową oraz nawyki psychoruchowe. Ma korzystny wpływ na umiejętności dostosowania się społecznego, budowania komunikacji interpersonalnej i ogólną poprawę funkcjonowania w życiu.

Zakresy oddziaływań w ramach programu są następujące:

W zakresie motoryki dużej i małej:

 1. Regulowanie napięcia mięśniowego (hipertonia lub hipotonia),
 2. Likwidowanie problemów z zachowaniem równowagi i prawidłowej postawy ciała,
 3. Budowanie orientacji  w schemacie swojego ciała,
 4. Rozwijanie koordynacji motoryki dużej, eliminowanie „niezgrabności ruchowej”,
 5. Rozwijanie koordynacji motoryki małej, kształtowanie prawidłowego chwytu, właściwego napięcia w obrębie rąk,  obniżanie ryzyka dysleksji,
 6. Eliminowanie wad postawy (skolioza, lordoza),
 7. Likwidowanie nadpobudliwości ruchowej,
 8. Likwidowanie nadwrażliwości lub podwrażliwości dotykowej.

W zakresie procesów poznawczych i uczenia się:

 1. Poprawianie koncentracji uwagi,
 2. Rozwijanie umiejętności analizy od szczegółu do ogółu, właściwej oceny sytuacji,
 3. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 4. Likwidowanie zaburzeń uwagi (ADD),
 5. Poprawianie tempa uczenia się i przyswajania wiedzy.

W zakresie zachowania się i funkcjonowania społecznego:

 1. Likwidowanie nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 2. Eliminowanie zachowań agresywnych,
 3. Eliminowanie zaburzeń emocjonalnych: nieśmiałości, lęków, fobii, depresji,
 4. Eliminowanie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
 5. Eliminowanie skłonności do uzależnień.

W zakresie mowy:

 1. Likwidowanie dysfunkcji ssania, połykania, połykania z oddychaniem, gryzienia i żucia,
 2. Regulowanie napięcia aparatu artykulacyjnego,
 3. Poprawianie płynności mówienia,
 4. Regulowanie prawidłowej pracy przepony, oddychania torem przeponowym,
 5. Regulowanie procesów prawidłowego połykania.

W zakresie odruchów wzrokowo – słuchowych:

 1. Kształtowanie słuchu dwuusznego,
 2. Likwidowanie nadwrażliwości układu słuchowego,
 3. Kształtowanie widzenia dwuocznego,
 4. Poszerzanie pola widzenia.

W naszej Poradni realizowane są specjalistyczne, indywidualne zajęcia z  Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów dla dzieci i młodzieży, w zależności od potrzeb dziecka.

Skip to content