Powyższą formą pomocy zajmuje się zespół do spraw pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi, w skład którego wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
Zespół prowadzi badania diagnostyczne dzieci, młodzieży, osób dorosłych uczących się z dysfunkcjami rozwojowymi oraz napotykających trudności edukacyjne (dzieci klas „0”, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych).
 
Diagnoza obejmuje:
 • badanie psychologiczne,
 • badanie pedagogiczne oraz w razie potrzeby – badanie logopedyczne,
 • przesiewowe badania wzroku i słuchu.

Celem diagnozy jest stwierdzenie przyczyn występujących u ucznia trudności edukacyjnych.

 

Określamy:
 • poziom rozwoju poznawczego ucznia, odchylenia i zaburzenia w rozwoju, a także opóźnienia rozwojowe,
 • poziom gotowości dziecka do podjęcia nauki na etapie szkoły podstawowej w sferze poznawczej, percepcyjnej, emocjonalno – społecznej, motywacyjnej,
 • ryzyko wystąpienia u dziecka specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu (ryzyko dysleksji),
 • występowanie specyficznych trudności w uczeniu się  (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia),
 • inne przyczyny występujących trudności edukacyjnych, np. motywacyjne, emocjonalno – społeczne, zdrowotne.
 
Warunki przeprowadzenia badania
Badania przeprowadzane są wyłącznie na wniosek rodzica (osoby pełnoletnie składają go samodzielnie), który do wniosku może dołączyć:
 • opinię o dziecku z przedszkola lub  szkoły,
 • dokumentację lekarską,
 • inne informacje o dziecku,(jeśli objęte jest ono pomocą w innych placówkach).

Terminy badań uzgadniane są telefonicznie  z rodzicem.

 
Procedura badania
Badania poprzedza szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka, dotyczący m.in. przebiegu jego rozwoju w różnych sferach, występujących trudności w uczeniu się, postępów edukacyjnych, stanu zdrowia.
 
Następnie dokonywana jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (ewentualnie logopedyczna czy inna), zakończona rozmową z rodzicami, w czasie której omawiane są wyniki badań oraz przekazane są zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, a także zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły i w Poradni.
 
  Rodzice otrzymują pisemną opinię o wynikach badań, mają prawo do utajnienia wyników badań  psychologiczno – pedagogicznych.

 

Badania są dobrowolne i nieodpłatne.

 

Skip to content