Powyższą formą pomocy zajmuje się Zespół do spraw rozwoju małego dziecka, który prowadzi:
 
 
 
 1. Diagnostykę psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną małego dziecka w wieku od 0 do 5 roku życia.

Badania dotyczą dzieci, u których rodzice lub lekarze rozpoznali symptomy wskazujące, że ich rozwój jest opóźniony lub zaburzony oraz dzieci z:

 • zespołami genetycznymi,
 • wadami wzroku,
 • wadami słuchu,
 • autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami zachowania,
 • niepełnosprawnością ruchowa,
 • niepełnosprawnością umysłową,
 • zaburzeniami rozwoju mowy.

Badania przeprowadzane są w formie diagnozy funkcjonalnej oraz z użyciem testów psychologicznych. Ocenie podlegają istotne sfery rozwoju:

 • sprawność ruchowa,
 • umiejętność postrzegania słuchowego i wzrokowego,
 • umiejętności poznawcze,
 • samodzielność,
 • rozwój mowy,
 • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

Diagnozę przeprowadza się z w ciągu 2 spotkań na terenie Poradni, a także w uzasadnionych przypadkach na terenie domu dziecka. Metody i formy diagnozy są dostosowane do wieku i poziomu funkcjonowania dziecka. Istotna dla oceny jest również informacja z placówki, do której uczęszcza (przedszkole, żłobek). Wyniki postępowania diagnostycznego służą do zalecenia określonych form pomocy:

 • porady,
 • wydania opinii m.in. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zdiagnozowaną niepełnosprawność,
 • zakwalifikowania dziecka do terapii np. logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, itp.
 • współpracy rodziny z psychologiem, ukierunkowanej na poprawę oddziaływań wychowawczych.

W celu podjęcia działań diagnostycznych w Poradni, niezbędne jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego odpowiedniego wniosku (druk w zakładce: druki).

2. Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli.

Rodzice mogą skorzystać również z konsultacji i porad (bez wcześniejszego złożenia wniosku) podczas pełnionych przez specjalistów dyżurów (wykaz dyżurów w zakładce: oferta).

Skip to content