Powyższą formą pomocy zajmuje się Zespół do spraw rozwoju małego dziecka, który prowadzi:
 
1.    Diagnostykę psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną małego dziecka w wieku od 0 do 5 roku życia.
Badania dotyczą dzieci, u których rodzice lub lekarze rozpoznali symptomy wskazujące, że ich rozwój jest opóźniony lub zaburzony oraz dzieci z:
–    zespołami genetycznymi,
–    wadami wzroku,
–    wadami słuchu,
–    autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami zachowania,
–    niepełnosprawnością ruchowa,
–    niepełnosprawnością umysłową,
–    zaburzeniami rozwoju mowy.
 
Badania przeprowadzane są w formie diagnozy funkcjonalnej oraz z użyciem testów psychologicznych. Ocenie podlegają istotne sfery rozwoju:
  • sprawność ruchowa,
  • umiejętność postrzegania słuchowego i wzrokowego,
  • umiejętności poznawcze,
  • samodzielność,
  • rozwój mowy,
  • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.
Diagnozę przeprowadza się z w ciągu 2 spotkań na terenie Poradni, a także w uzasadnionych przypadkach na terenie domu dziecka. Metody i formy diagnozy są dostosowane do wieku i poziomu funkcjonowania dziecka. Istotna dla oceny jest również informacja z placówki, do której uczęszcza (przedszkole, żłobek). Wyniki postępowania diagnostycznego służą do zalecenia określonych form pomocy:
–    porady,
–    wydania opinii m.in. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
–    wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zdiagnozowaną niepełnosprawność,
–    zakwalifikowania dziecka do terapii np. logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, itp.
–    współpracy rodziny z psychologiem, ukierunkowanej na poprawę oddziaływań wychowawczych.
 
W celu podjęcia działań diagnostycznych w Poradni, niezbędne jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego odpowiedniego wniosku (druk w zakładce: do pobrania).
 
2.    Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli.
Rodzice mogą skorzystać również z konsultacji i porad (bez wcześniejszego złożenia wniosku) podczas pełnionych przez specjalistów dyżurów (wykaz dyżurów w pliku: dyżury).