Jednym z zadań Poradni jest opiniowanie i orzekanie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN Zespoły Orzekające działające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych wydają następujące orzeczenia:

 

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 2. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z uwagi na:
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • dysfunkcją wzroku (dla słabo widzących oraz niewidomych),
 • dysfunkcję słuchu (dla słabo słyszących oraz niesłyszących),
 • niepełnosprawność ruchową, afazję,
 • autyzm (w tym Zespół Aspergera),
 • niepełnosprawność sprzężoną (co najmniej dwie niepełnosprawności spośród powyższych);
 1. dla dzieci i młodzieży z nieprawidłowościami zachowania:
 • z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
 • dla niestosowanych społecznie.
 1. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub zacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 2. orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania;
 3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 4. orzeczenie o braku potrzeby obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 5. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim;

oraz

 1. opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Wyżej wymienione orzeczenia i opinię Poradnia wydaje dla uczniów szkół i przedszkoli, mających swoją siedzibę na terenie działania Poradni, czyli terenie miasta Włocławka.

Ponadto, za porozumieniem organów prowadzących, Poradnia we Włocławku wydaje orzeczenia do kształcenia specjalnego dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem z rejonu działania Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Skip to content