Poradnia zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczną dzieci od urodzenia do momentu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.Terapią objęte są głównie dzieci ze złożonymi wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, z problemem jąkania oraz zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.

Ustalone są  terminy diagnoz logopedycznych, na które mogą zgłaszać się rodzice celem skonsultowania oceny rozwoju mowy i poprawności artykulacji swojego dziecka (zakładka diagnoza).

Logopedzi  opracowują i realizują programy autorskie. Aktualnie są realizowane programy:

  •  „Rozwijanie wrażliwości słuchowej szansą na prawidłowy rozwój mowy dziecka”- dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  • „Psychostymulacja rozwoju mowy u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”- dla dzieci i rodziców,
  •  „Rodzinna terapia jąkania”.

Część swoich godzin pracy logopedzi realizują na terenie włocławskich przedszkoli, gdzie prowadzą przesiewowe badania logopedyczne oraz indywidualną i zespołową terapię logopedyczną. Ponadto opieka logopedyczna w przedszkolach to działania w zakresie:

  • profilaktyki logopedycznej,
  • zajęcia pokazowe,
  • konsultacje z nauczycielami,
  • szkolenia  rad pedagogicznych,
  • indywidualne konsultacje,
  • pogadanki dla rodziców.

Logopedzi współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży z wadami wymowy i problemami językowymi. Wspierają nauczycieli przedszkoli, szkół oraz logopedów na terenie innych placówek świadczących pomoc i porady w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z trudnościami w komunikacji językowej poprzez udział w zespołach (po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez dyrektora placówki) oraz pomoc przy tworzeniu indywidualnych programów stymulacji językowej.

Skip to content