Pracujemy na rzecz dzieci z trudnościami edukacyjnymi okresu przedszkolnego i szkolnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). Pomocą objęte są dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce szkolnej, z zaburzeniami psychomotorycznymi, z ryzyka dysleksji, z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, z zaburzeniami słuchu i wzroku.
Jako działania pośrednie, podejmowane są czynności na rzecz wspomagania dydaktycznej roli szkoły, placówek opieki nad dzieckiem oraz wspomagania rodziców w pełnieniu ich roli opiekuńczej nad dzieckiem.

 1. Na rzecz profilaktyki, terapii i stymulacji uczniów prowadzone są działania specjalistyczne:
  • zajęcia indywidualne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
  • indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
  • indywidualna i grupowa terapia dla dzieci z trudnościami w nauce, problemami z koncentracją, uwagą, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową,
  • indywidualna terapia dla dzieci z autyzmem.
 2.  Na rzecz pomocy rodzicom dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce szkolnej:
  • opracowywanie dla rodziców programów terapeutycznych oraz testów i ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu,
  • pogadanki i konsultacje dla rodziców dzieci przedszkolnych na terenie przedszkoli,
  • konsultacje dla rodziców dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią oraz z uogólnionymi problemami w nauce szkolnej, udzielanie wsparcia,
  • udział terapeutów w pracy Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji działającego na terenie Poradni
 3. Na rzecz pomocy szkołom, specjalistycznym placówkom zajmującym się opieką na dzieckiem
  • wspieranie metodyczne pedagogów, nauczycieli, opiekunów we wstępnej diagnozie trudności szkolnych,
  • konsultacje indywidualne dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów placówek działających na rzecz dziecka,
  • pomoc nauczycielom, terapeutom w konstruowaniu programów terapeutycznych dla uczniów z dysleksją i ogólnymi trudnościami w nauce w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • udział w pracy zespołów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół.

Wykorzystujemy następujące metody terapii:

 • Treningi czytania B. Zakrzewskiej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Ruch Rozwijający
 • System Edukacyjny PUS
 • Program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z dysleksją „Ortograffiti”
 • Edukacyjne programy multimedialne:
  – Czytam i Piszę
  – Rusz głową
  – Dyslektyk 1 i 2
 • Programy edukacyjno-terapeutyczne poprawiające koncentrację uwagi.
Skip to content