Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest jedną z trzech placówek we Włocławku realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz jedyną placówką uprawnioną do wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?
             Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleks działań, podejmowanych w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju powoływany jest przez dyrektora. W skład zespołu wchodzą osoby, mające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog, psycholog, logopeda lub inny specjalista w zależności od potrzeb dziecka.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną na terenie placówki. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być prowadzone także w domu rodzinnym, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia. O miejscu realizacji zajęć decyduje dyrektor placówki.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN . z  dn. 03.02.2009r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni?
        Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a rodzic lub prawny opiekun musi złożyć podanie do Dyrektora Poradni o realizacje w/w zajęć w naszej placówce.
        Dyrektor Poradni, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zarządzeniem wewnętrznym powołuje zespół specjalistów do realizacji zajęć oraz określa rodzaj zajęć, ich wymiar miesięczny i czas trwania w danym roku szkolnym.
        W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni realizowane są następujące rodzaje pomocy:
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej,
 • terapia logopedyczna,
 • pomoc wychowawcza rodzinie,
 • rehabilitacja ruchowa.
W pracy z małym dzieckiem i jego rodziną wykorzystujemy m.in. następujące metody:
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Kontakt i komunikacja Ch. Knilla oraz Programy Aktywności M. CH. Knilla,
 • Metoda NDT Bobath i Vojty,
 • Metoda integracji sensorycznej,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Metody wspomagające porozumiewanie się: piktogramy, fonogesty, język Blissa,
 • Behawioralne metody edukacji,
 • Metoda Delacato,
 • Metoda Dennisona,
 • Metoda Domana.
Skip to content