Statystyki dotyczące używania przez nieletnich alkoholu i innych środków odurzających, ich aktywności seksualnej, aktów agresji, przestępczości czy niszczenia własnej kariery szkolnej, jak i codzienne obserwacje potęgują coraz bardziej niepokój większości dorosłych. Zasadny jest więc obserwowany od kilku lat w Polsce wyraźny wzrost zainteresowania działaniami profilaktycznymi.
W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku podejmuje wiele przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i psychoedukacji. W swoich działaniach stosujemy strategie informacyjne, edukacyjne, strategie alternatyw i interwencyjne.
 

Cel strategii edukacyjnych

 
Celem strategii edukacyjnych jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia itp.).
 
Strategia alternatyw ma na celu pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiągania satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową itp.).
 
Celem działań interwencyjnych jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.
 
Prowadzimy spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży, realizujemy programy z zakresu pierwszo- i drugorzędowej profilaktyki. W przypadku zachowań samobójczych uczniów przeprowadzamy autopsję psychologiczną w zespołach klasowych. Poradnia organizuje również zajęcia warsztatowe, pogadanki, szkolenia, konsultacje oraz indywidualne porady dla rodziców, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pracowników instytucji działających na rzecz dziecka. Zajęcia mogą być prowadzone na terenie placówek oświatowych, opiekuńczych, instytucji lub w tutejszej Poradni. Włączamy się również w realizację ogólnopolskich programów czy kampanii. Jesteśmy ponadto otwarci na zgłaszane propozycje nowych tematów (nie ujętych w ofercie Poradni) spotkań profilaktycznych i psychoedukacyjnych.
 
Zgłoszenia należy kierować do Dyrektora Poradni, koordynatora zespołu ds. profilaktyki lub bezpośrednio do osób realizujących zajęcia.
 
OFERTA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

Skip to content